Benefits for SMEs who are T-GoodTech's member

10/01/2019
1.ค้นหาข้อมูลสมาชิกและติดต่อเจรจาธุรกิจผ่านระบบ Online
2.ช่องทางประชาสัมพันธ์ธุรกิจให้เป็นที่รู้จักของนักลงทุนต่างชาติ
3.ช่องทางค้นหาผู้ผลิตที่มีศักยภาพเพื่อจับคู่เจรจาธุรกิจกับบริษัทขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ
4.เชื่อมโยงเครือข่าย J-GoodTech ซึ่งมีคู่ค้ากว่า 17,000 ราย ในหลากหลายอุตสาหกรรม ที่ผ่านการคัดกรองมาแล้ว
5.กิจกรรมงานสัมมนา และงาน Business Matching จับคู่ธุรกิจกับคู่ค้าที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ