โครงการส่งเสริม SMEs เข้าสู่ Global Value Chain

T-GoodTech (Thai Good Technology) คือ Digital Platform เป็นช่องทางการจับคู่ระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ (Business to Business : B2B) ระหว่างผู้ประกอบการไทยด้วยกันเองและระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้ประกอบการต่างประเทศ โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและ กระทรวงอุตสาหกรรมกับองค์การเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและนวัตกรรมภูมิภาคแห่งประเทศญี่ปุ่น (Organization for Small & Medium Enterprises and Regional Innovation: SMRJ) เพื่อผลักดัน SMEs สู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก (Global Value Chain) โดยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีผ่านระบบฐานข้อมูลเพื่อจับคู่ธุรกิจออนไลน์

ข่าวสาร

บริษัทที่น่าสนใจ

บริษัท สกอลาร์ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด

บริษัท สกอลาร์ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด

เราให้บริการทางบัญชีรูปแบบใหม่ โดยการให้บริการจัดทำบัญชีออนไลน์ในระบบการประมวลผลแบบคราวค์ (การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ) เป็นการให้บริการโปรแกรมบัญชี ผ่าน web browser โดยที่ผู้ใช้งานเสียค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนและสามารถใช้โปรแกรมได้ตราบเท่าที่ต้องการใช้งาน ทั้งนี้บริษัทฯผู้ให้บริการโปรแกรมบัญชีจะเป็นผู้จัดหาทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เช่น Server และ Software เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้โปรแกรมผ่านทาง Internet โดยมีบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ที่ดูแลรักษาข้อมูล บริษัทฯจะเป็นผู้ฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมบัญชีร่วมกับผู้พัฒนาโปรแกรม

คำถามที่พบบ่อย

Login?:
Using T-GoodTech:
  1. ค้นหาข้อมูลสมาชิกและติดต่อเจรจาธุรกิจผ่านระบบ Online
  2. ช่องทางประชาสัมพันธ์ธุรกิจให้เป็นที่รู้จักของนักลงทุนต่างชาติ
  3. ช่องทางค้นหาผู้ผลิตที่มีศักยภาพเพื่อจับคู่เจรจาธุรกิจกับบริษัทขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ
  4. เชื่อมโยงเครือข่าย J-GoodTech ซึ่งมีคู่ค้ากว่า 17,000 ราย ในหลากหลายอุตสาหกรรม ที่ผ่านการคัดกรองมาแล้ว
  5. กิจกรรมงานสัมมนา และงาน Business Matching จับคู่ธุรกิจกับคู่ค้าที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ

เฉพาะกรณีเป็นบริษัทที่ประกอบอุตสาหกรรม/บริการที่ต้องมีมาตรฐานบังคับ จะต้องได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์หรือสินค้าตามมาตรฐานบังคับ

จำเป็นต้องมีเว็บไซต์หรือเฟซบุ๊กอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ