กิจกรรมการนำเสนอธุรกิจเพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทย-ญี่ปุ่น ในรูปแบบออนไลน์

30/11/2022
By: admin t-goodtech
Biz Café คืออะไร? 
กิจกรรมการนำเสนอธุรกิจที่จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์โดยผู้ประกอบการญี่ปุ่น ที่ได้ลงทะเบียนในฐานข้อมูลผู้ประกอบการ
T-Goodtech ภายใต้การกำกับการดูแลของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 
รายละเอียดกิจกรรม Biz Café ครั้งที่ 2 
การนำเสนอธุรกิจโดยบริษัทญี่ปุ่นจำนวน 12 บริษัท ที่มีการดำเนินการด้าน Digital Transformation (DX) ผ่านการร่วมธุรกิจ
ด้าน IT และการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ

Counter: 1204