ข่าวสาร งานจับคู่ธุรกิจ วันที่ 26 พฤจิกายน 2562

30/11/2019
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
คณะตัวแทนบริษัทจากประเทศไทยผู้เข้าร่วมงาน CEO Business Meeting Event in New Value Creation Exhibition 2019 ได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศจาก SME Support Japan เพื่อเตรียมตัวในการเข้าร่วมงานจับคู่ทางธุรกิจดังกล่าว ในการนี้ คณะตัวแทนได้เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ ที่ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้าร่วมงานด้วย

งาน CEO Business Meeting Event in New Value Creation Exhibition 2019 จัดขึ้น ณ ณ ศูนย์นิทรรศการนานาชาติโตเกียว (Tokyo Big Sight) ระหว่างวันที่ 27-29 พ.ย. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อจับคู่ธุรกิจระหว่างบริษัทในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ ได้แก่ ไต้หวัน เมียนมาร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม และไทย โดยประเทศไทยได้คัดเลือกบริษัทตัวแทนเข้าร่วมงานดังกล่าว 8 บริษัท ได้แก่
1)A.P. Recycle Industrial Co.,Ltd.
2)ENGINEERING PLASTIC CO.,LTD.
3)Jitarom Asset Company Limited
4)THAI ENERGY CONSERVATION CO., LTD.
5)Great Foam Products Co., Ltd
6)Technogreen Co.,Ltd
7)Sri Thai Thana Auto Parts.,Ltd
8)Bioway Co.,Ltd.
ซึ่ง SME Support Center และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ร่วมกันคัดเลือก และสนับสนุนการเข้าร่วมงานจับคู่ทางธุรกิจดังกล่าวของทั้ง 8 บริษัท

งานจับคู่เดือน พ.ย. 63-01

Counter: 2848