กลยุทธ์การขายตลาดต่างประเทศ

01/08/2020

หัวใจของการตลาด คือ ลูกค้า คู่แข่งขัน และงบประมาณทางการตลาด หัวใจ 3 ประการนี่แหละที่เป็นตัวกำหนดกลยุทธ์การขาย การขายในต่างประเทศจึงมิได้ต่างไปจากการขายในประเทศมากนัก กลยุทธ์ในการขายตลาดต่างประเทศที่จะแนะนำ ได้แก่

1.) การแย่งส่วนแบ่งการตลาด (Market share)
นำเสนอสิ่งที่ดีกว่าคู่แข่ง ด้วยการสื่อสารที่กระชับ ชัดเจน ตรงกลุ่มเป้าหมาย และที่สำคัญต้องสื่อสารให้ถูกช่องทาง เช่น การขายของออนไลน์  แบบค้าปลีกก็ควรที่จะลงสินค้าใน Amazon หรือ E-bay แบบค้าส่งก็ลงใน Alibaba และคุณควรมีช่องทางการติดต่อที่หลากหลายเพื่อให้ลูกค้าสามารถติดต่อสื่อสารกับคุณได้อย่างสะดวกมากขึ้น

2.) การวิเคราะห์ฤดูการขาย (Seasonality)
นำประวัติการซื้อมาวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อของลูกค้า เพื่อกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมในการนำเสนอ

3.) การวิเคราะห์คู่แข่งขัน (Competitive Strategies)
สำรวจว่าคู่แข่งดำเนินการค้ากับลูกค้าเราอย่างไร รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง

4.) สร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ (Product Strategies)
คงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ขายดี และออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำเสนอสินค้าให้ตรงกับลูกค้าแต่ละราย

5.) สร้างตรายี่ห้อ (Branding) ของบริษัท
เน้นการสร้างชื่อยี่ห้อ ตรายี่ห้อ เพื่อเป็นเอกลักษณ์บ่งชี้คุณภาพของสินค้า

6.) กลยุทธ์ราคา (Pricing) แบบตรงใจลูกค้า
วิเคราะห์ราคาเดิมของลูกค้า คำนวณราคาที่เป็นไปได้ เน้นการสร้างราคาสูง คุณภาพสูง และสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง กำหนดราคาขาย และราคาที่รับได้กรณีลูกค้าต่อรอง

7.) การกระจายสินค้า และการครอบคลุมตลาด (Distribution of Product/ Coverage Strategies)
เจาะตลาดลูกค้าให้ครบทุกตลาด หาข้อมูลจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169 จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการข้อมูลและข่าวสารทางการค้าในเชิงลึก และมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา  นอกจากนั้น ยังมีสถานทูต สมาคม ชมรม ฯลฯ  ที่จะให้คำแนะนำคุณได้

8.) การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
จัดทำโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้า วิเคราะห์สินค้าที่ขายดี 3 อันดับแรก แนะนำลูกค้า เพื่อเพิ่มยอดขาย

9.) การตอบข้อโต้แย้งของลูกค้า
รวบรวมข้อคำถามของลูกค้ารายสัปดาห์ นำมาวิเคราะห์ประเด็นที่ลูกค้ามักตั้งคำถาม เตรียมข้อมูลในการตอบข้อโต้แย้งของลูกค้าในประเด็นต่างๆ เพื่อให้ตอบลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและตรงประเด็น ทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในตัวสินค้าและเจ้าหน้าที่ขาย  

10.) การส่งข่าวสารไปยังลูกค้า (Message)
สื่อสารถึงลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ ทั้งข้อมูลของบริษัท โปรโมชั้นสินค้า ความรู้ต่างๆ ที่ลูกค้าสนใจ อาจจัดส่งเป็นประจำทุกเดือน แล้วสรุปประเด็นและจำนวนลูกค้าที่ตอบสนอง

11.) การใช้สื่อโฆษณา
จัดทำเอกสารการขาย/สื่อการขาย จัดส่งสื่อการขายทั้งแบบ hard copy และ e-copy และ จัดทำ Web-site
ลงสื่อในวารสารการส่งออก

12.) การออกงานแสดงสินค้า
เข้าร่วมงานแสดงสินค้าเพื่อหาลูกค้าใหม่ แนะนำสินค้าใหม่ และพบปะลูกค้าเดิม

Counter: 3032

Articles About this