กิจกรรม Facebook Live – Talk ธุรกิจ หัวข้อ “บริหารดี มีกำไร ด้วยการใช้ข้อมูลบัญชีต้นทุน” โดย ดร.อดิศร ธิช่างทอง ที่ปรึกษาด้านบัญชีและกฎหมาย

07/09/2022
By: T-GoodTech Admin
พลิกฟื้น คืนกำไร เสริมแกร่งธุรกิจด้วยข้อมูลบัญชีต้นทุน

“บัญชีต้นทุน” ข้อมูลสำคัญเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 เป็นเหตุให้เกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอย กิจการบางแห่งจำต้องปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ อาทิ การหยุดการผลิต การเลิกจ้างพนักงาน รวมถึง ผลกระทบจากสงครามระหว่างประเทศที่ส่งผลให้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจสูงขึ้น แต่ราคาสินค้าหรือบริการไม่สามารถปรับราคาตามต้นทุนที่เปลี่ยนแปลง

สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องนำกลยุทธ์ต่าง ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อความอยู่รอด บางกิจการอาจจะต้องมีการตัดสินใจเป็นกรณีพิเศษเพื่อลดต้นทุนหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน สำหรับกรณีพิเศษที่ผู้บริหารต้องทำการตัดสินใจ เช่น
- การตัดสินใจด้านการผลิต จะผลิตต่อหรือพอแค่นี้?
- การตัดสินใจด้านวิธีการผลิต ควรผลิตเองหรือควรจ้าง?
- การตัดสินใจกรณีคำสั่งซื้อพิเศษที่ไม่อาจเป็นไปตามเงื่อนไขการขายและการบริการตามสภาวะปกติ

หากท่านอยู่ในฐานะของผู้บริหารจะเลือกดำเนินการเช่นไรเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่กิจการ จะนำเครื่องมือหรือข้อมูลใดมาประกอบการบริหารจัดการ กรณีเช่นนี้ ข้อมูลทางบัญชีมีส่วนสำคัญในการช่วยตัดสินใจเพื่อดำเนินการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เนื่องจาก ข้อมูลดังกล่าวแสดงผลเป็นตัวเลขที่สะท้อนภาพการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมาตามความเป็นจริง ด้วยเหตุนี้ ในฐานะผู้ประกอบการ SMEs จึงควรมีทักษะในการประยุกต์ใช้ข้อมูลบัญชีต้นทุนเพื่อการบริหารจัดการและตัดสินใจดำเนินธุรกิจให้สามารถสร้างผลประกอบการที่พึงพอใจ กิจการสามารถอยู่รอดหรือผ่านพ้นวิกฤตต่าง ๆ ธุรกิจเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

สนใจมาร่วมเรียนรู้กับเรา “บัญชีต้นทุน” ข้อมูลสำคัญเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ที่จะช่วยให้ท่าน พร้อมสู้ อยู่ได้ ไปรอด
เผยแพร่ผ่าน Facebook Live รายการ “DIPROM BSC – Talk ธุรกิจ” หัวข้อ “บริหารดี มีกำไร ด้วยการใช้ข้อมูลบัญชีต้นทุน” 
วิทยากร ดร.อดิศร ธิช่างทอง ที่ปรึกษาด้านบัญชีและกฎหมาย
ทาง Facebook Fanpage: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม – DIProm
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 19.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม DIPROM BSC Call Center 1358

จัดโดย
ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมดีพร้อม (DIPROM Business Service Center : DIPROM BSC)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

"DIRPOM BSC บริการด้วยใจ ห่วงใย SMEs"

Counter: 1462